หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2559
ภาษาอังกฤษ                 Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย                       ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ                 Certificate for Practical Nursing

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2559 มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี 24 หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ 12 หน่วยกิต ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ            28 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี      18 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ       10 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก               2 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลาเรียน  1 ปี 

           กำหนดเวลาเรียน 

           ภาคทฤษฏี

  • ทุกวันจันทร์ – ศุกร์      เวลา 17.00 น. – 20.00 น.
  • ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

           ภาคปฏิบัติ

  • ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
2. เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) และไม่เกิน 35 ปี
3. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมาก
จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท ปราศจากโรค อาการของโรค
หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
          4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.2 มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการประกอบอาชีพ
          4.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                  4.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
                  4.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
                  4.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
                  4.4.4 โรคอ้วน
                  4.4.5 ภาวะไตวายเรื้อรัง
                  4.4.6 โรคเบาหวาน
                  4.4.7 วัณโรคระยะไม่สงบหรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
                  4.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ
          4.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 เมตร หรือ 20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
          4.6 หูหนวกหรือหูตึง จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensoryneural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
          4.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา
          4.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา และไม่เคย
ต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการ
สอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

รายวิชาในหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
     PN 1101         ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2
                            (English and Medical Terminologies)
     PN 1102         จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2 
                            (Psychology and Developmental Psychology)
     PN 1103         การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2 
                            (Communication and Teamwork in Health Service)
หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
     PN 1201         กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2 
                            (Basic Anatomy and Physiology)
     PN 1202         ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้รับบริการ 1
                            (Diet Management for Clients)
     PN 1203         สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1
                            (Personal Hygiene and Environment)
     PN 1204         ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 2

                            (Health Service Management System and Medical Equipment Maintenance)
     PN 1205         หลักการกาชาด จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ 1
                            (Red Cross Principles, Ethics, and Legal in Healthcare)
     PN 1206         หลักและเทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน 3
                            (Principle and Technique in Basic Care for Clients)
     PN 1207         การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2
                            (Newborn and Child Care)
     PN 1208         การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
                            (Adult and Elderly Care)
     PN 1209         การช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 1
                            (Care for Client with Mental Health Problem)

     PN 1210         การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2
                            (Care for Clients’ in Community and Home Care)
     PN 1301         ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน 3

                            (Practicum in Basic Care for Client)
     PN 1302         ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2
                            (Practicum for Newborn and Child Care)
     PN 1303         ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
                            (Practicum for Adult and Elderly Care)
     PN 1304         ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2
                            (Practicum for Clients’ in Community and Home Care)
หมวดวิชาเลือก (เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง) 2 หน่วยกิต
     PN 1401         ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2
                            (Practicum for Individual in Healthcare Facility)
     PN 1402         ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 2
                            (Practicum for Individual in Community)

เงื่อนไขและข้อผูกพัน
สำหรับทุนสภากาชาดไทย(บุคลากรสภากาชาดไทยที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าศึกษา)
     1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องทำหนังสือสัญญากับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
และผูกพันว่าจะต้องปฏิบัติงานให้กับสภากาชาดไทย และต้องชดใช้ทุนแก่สภากาชาดไทยตามจำนวนเงินตามที่
สภากาชาดไทยกำหนดเมื่อลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของสถาบันการพยาบาลฯ ก่อนจบการศึกษา
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
     2. ไม่มีหอพักสำหรับนักเรียนทั้งชายและหญิง
     3. เงื่อนไขการชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่เรียน และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไป
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
     4. ผู้เข้าศึกษาจะต้องไม่ตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สำหรับบุคคลทั่วไป
     1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของสถาบันฯ
     2. ไม่มีหอพักสำหรับนักเรียนทั้งชายและหญิง
     3. เมื่อจบการศึกษาและสามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย และผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงาน จึงจะสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้
     4. ผู้เข้าศึกษาจะต้องไม่ตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ รวมทั้งใช้การสื่อสารที่เหมาะสมในการดูแลผู้รับบริการได้
2. มีความรู้ด้านการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนได้
3. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4. สามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแลแก่ผู้รับบริการตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
5. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

ปรัชญาของหลักสูตร
          สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความเชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในระบบบริการพยาบาล ที่จะช่วยให้พยาบาลสามารถทำหน้าที่ให้การพยาบาลผู้รับบริการทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ ในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบความสำเร็จ การจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ หรือไม่ซับซ้อน/รุนแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน มีน้ำใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการร่วมกับทีมการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ