นวัตกรรม

ภาพกิจกรรม

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาพยาบาลขั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มุ่งเน้นการผลิตบบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity)
โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565 ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ผลงานอบรม

อบรม

News

สำเนาของ กิจกรรม “กระบองเพชร สวนแห่งฝันแล

กิจกรรม กระบองเพชร สวนแห่งฝันและความสุข

กิจกรรม กระบองเพชร : สวนแห่งฝันและความสุขเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย รศ.ดร ...

การอบรม เรื่อง การประเมินสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระบบประสาทด้วยแบบประเมิน Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการการพยาบาล จัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง "การประเมินสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุและผู้ ...

2

การบรรยาย หัวข้อ สง่าสมวัยหัวใจนอกกรอบ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการการพยาบาล ร่วมกับ ชมรมสูงวัยเอสติน จัดการบรรยาย เรื่อง สง่าสมวัยหัวใจนอกกรอบ โดย Coach วีณา ทองแถม ณ อยุ ...

28564_๒๑๐๕๒๘_0

อบรม การเตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19)

             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดอบรมการตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก ...

273025

กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบคลองสามวา  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ...

211923

โครงการจิตอาสาอาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสา อาจารย์และนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ในวันที่ 20 มีนาคม ...

211790

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ  ในวันที่ 17 มีนาคม 2 ...