นวัตกรรม

ภาพกิจกรรม

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาพยาบาลขั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มุ่งเน้นการผลิตบบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity)
โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565 ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ผลงานอบรม

อบรม

News

119420032_656491165262235_8716797616836165667_n

การจัดกิจกรรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการดูแลสุขภาพ”

       วันที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง “ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ : การใช้แอปพลิเคชันไ ...

31-4ก_0.ย.2

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World

      คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practition ...

31863_๒๐๐๙๐๑

การจัดการอบรม เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ”

      วันที่ 28  สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง "การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ" ณ ห้อ ...

77485

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กทม.

 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6 ซอย 7 กท ...

118340952_2003223763142162_7347044682339713069_n

กิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แล ...

ประชุม_๒๐๐๘๑๙_14

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

       คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู ...

117473007_319847852552643_842481524950257838_n

บริการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา ความรู้ด้านยาเสพติด ให้กับนักเรียน กศน. แขวงมีนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1

    วันที่ 16 สิงหาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาเสพติด ให้กั ...

LINE_1597562080313

กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 เขตมีนบุรี กทม.

   วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 แขว ...