News

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) สำหรับผู้สูงอายุด้วยศิลปะบำบัดโดยใช้สติเป็นฐาน

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับชมรมสูงวัยเอสตินจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) สำหรับผู้สูงอายุด้วยศิ ...

4S__12181546

กิจกรรม“การออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์” (line dance exercise) ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมส ...

LINE_ALBUM_GrandOpening-ร้องเพลง_231117_2_0

กิจกรรม “ร้องเพลงชื่นชีวี ฟังดนตรีชื่นอุรา”

กิจกรรม "ร้องเพลงชื่นชีวี ฟังดนตรีชื่นอุรา"ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดกิจกรรม “ร้องเพลงชื่นชีวี ฟังดนตรีชื่นอุรา” โดยมีวัตถุปร ...

รำกระบอง1

กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกาย สำหรับผู้สูงอายุศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพการทำหน้าที่ทา ...

398487731_7196206537077242_5163153327232599858_n_0

กิจกรรม การเรียนรู้จากโลกกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด “อิ่มบุญสบายใจ ที่อุทัยธานี”

อิ่มบุญสบายใจ ที่อุทัยธานีศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการบริการวิชาการ ชื่อกิจกรรม “การเร ...

ภู่กันจีน1

THE ART OF YOUR DREAM AND HAPPINESS

กิจกรรมศิลปะภาพวาดพู่กันจีน ศิลปะแห่งฝันและความสุข เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมศิลปะภาพวาดพู่กันจีน ศิลปะแห่งฝันและค ...