นวัตกรรม

ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

วิสัยทัศน์
“สถาบันการศึกษาพยาบาลขั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565 ”

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาพยาบาลขั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มุ่งเน้นการผลิตบบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity)
โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565 ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

News

178288

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว (แม่ปาล์ม)

ศูนย์บริการการพยาบาล และสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ณ สมา ...

87943926_3030296340322035_5395942206248845312_n

กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์ วิลล่า

     กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ของศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ อาจารย์ ...

105917550_2610469532547816_4359131090597344717_o

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณ สำหรับบุคลากรและลูกจ้าง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณสำหรับบุคลากรและลูกจ้างจำนวน 53 ราย บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเ ...

1585486368900

ต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอันตรายถ้าลูกหลานเป็น กระจายอย่างไร ทำไมต้องกักตัว 14 วัน

https://www.youtube.com/watch?v=2IIH0AUHCnoต้องดู! คลิ๊ปง่ายๆ โควิด-19 คืออะไร? ติดอย่างไร ทางไหน อาการอย่างไร แพร่เชื้ออย่างไร ทำลายปอดอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุอั ...

7139-e1582512674247

จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชา ...