ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเฉพาะทาง

หลักสูตร ระยะเวลา ทุน รับสมัคร ค่าอุปกรณ์ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท
45,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท
45,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 55,000 บาท
55,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 55,000 บาท
55,000 บาท
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
4 เดือน
ส่วนตัว
40 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 55,000 บาท
55,000 บาท
สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
4 เดือน
ส่วนตัว
- คน
-
-
-