เบอร์โทรติตต่อ

โอเปอเรเตอร์ 0-2256-4092-97

หรือ 

ประชาสัมพันธ์ 0-2256-4092-97 ต่อ 1145

แผนที่

1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330