ศูนย์บริการการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายนพดล คุณอนันทวณิช

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวลาวัลย์ แหวนพิรอด

หัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

นางกนกพร สุนทรรัตนานนท์

นักวิชาการศึกษา