หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย             หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อภาษาอังกฤษ       Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult and Aging)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มชื่อภาษาไทย   ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อภาษาอังกฤษ       Certificate of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult and Aging)
ชื่อย่อ                      ป.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

โครงสร้างหลักสูตร

      องค์ประกอบหลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต

           –  ภาคทฤษฎี              10 หน่วยกิต

           –  ภาคปฏิบัติ                5 หน่วยกิต

 วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง

 วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = 60 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ 

  1. เป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร / อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
  2. เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน หรือกำลังสอนในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานที่จะให้กลับไปปฏิบัติงานในสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาอบรม
  3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ผ่านการสอบคัดเลือก

รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาภาคทฤษฎี จำนวน 10 หน่วยกิต 150 ชั่วโมง
     NS 1021          นโยบายและระบบบริการสุขภาพ

                             (Policy and Healthcare Delivery System)
     NS 2021          การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
                             (Advanced Health Assessment and Clinical Judgement in Critical Care)
     NS 2022          การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 1 
                             (Critical Care Nursing 1)
     NS 2023          การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2
                             (Critical Care Nursing 2)

รายวิชาภาคปฏิบัติ จำนวน 5 หน่วยกิต รวม 300 ชั่วโมง
     NS 2024         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 1
                            (Practicum of Critical Care Nursing 1)
     NS 2025         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2 2 หน่วยกิต
                            (Practicum of Critical Care Nursing 2)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ทั่วไป
          เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความเข้าใจในนโยบายสุขภาพ และมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ซับซ้อนในระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สามารถร่วมมือและประสานงานกับทีมสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ
หลักสูตรนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบาย และวิเคราะห์นโยบายสุขภาพได้
2. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หลักการบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต และความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้
3. มีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และการตัดสินใจเชิงคลินิกในผู้ป่วยวิกฤต
4. วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
6. ใช้เทคโนโลยีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มค่า
7. วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลที่มีหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
8. ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีเจตคติที่ดีต่อการให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ความเป็นมาของหลักสูตร

          ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบนเล็กน้อยจนถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยส่วนหนึ่งจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือดูแล ในหน่วยวิกฤต ซึ่งต้องการทักษะและสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาและการเฝ้าระวัง พยาบาลในหน่วยวิกฤตจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อน ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยและรักษา และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต ตลอดจนสามารถช่วยผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิตได้

วิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลให้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะในสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต