หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย         หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ   Program of Nursing Specialty in Disaster Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย   ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสาธารณภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ   Certificate of Nursing Specialty in Disaster Nursing
ชื่อย่อ                  ป.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสาธารณภัย

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 15 หน่วยกิต
          – ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต
          – ภาคปฏิบัติ   5 หน่วยกิต
วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง
วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = 60 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ
3. เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน หรือกำลังสอนในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมหรือเป็น ความต้องการของหน่วยงานที่จะให้กลับไปปฏิบัติงานในสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาอบรม

จำนวนรายวิชาในหลักสูตร ตลอดหลักสูตร   15  หน่วยกิต

รายวิชาภาคทฤษฎี จำนวน 10 หน่วยกิต รวม 150 ชั่วโมง

วิชาแกน
     NS 2211          นโยบายและระบบสุขภาพ 
                            (Policy and Healthcare System)

วิชาบังคับ
     NS 2212         การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ การตัดสินทางคลินิกในการดูแลผู้ประสบภัย
                            (Advanced Health Assessment and Clinical Judgement in Victim Care)

วิชาความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา
     NS 2213         การพยาบาลสาธารณภัย 1 
                            (Disaster Nursing 1)
     NS 2214         การพยาบาลสาธารณภัย 2 
                            (Disaster Nursing 2)
     NS 2215         การพยาบาลสาธารณภัย 3 
                            (Disaster Nursing 3)

รายวิชาภาคปฏิบัติ จำนวน 5 หน่วยกิต รวม 300 ชั่วโมง
     NS 2216         ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 1 
                            (Practicum of Disaster Nursing 1)
     NS 2217         ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 2 
                            (Practicum of Disaster Nursing 2)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ทั่วไป
          เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสาธารณภัย นโยบายด้านสาธารณภัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ประสบภัย ครอบครัวและชุมชนในทุกระยะของการเกิดสาธารณภัย สามารถประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ในทุกระยะของสาธารณภัย รวมถึงตัดสินใจจัดการแก้ปัญหา ให้การช่วยเหลือที่จำเป็น หรือวางแผนป้องกันได้ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานข้อมูลกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ
หลักสูตรนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรม มีความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายนโยบายด้านสุขภาพและด้านสาธารณภัย ระบบบริการรวมทั้งบทบาทของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลสาธารณภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ ความรู้ที่จำเป็นในการพยาบาลผู้ประสบภัยทุกระยะของการเกิดสาธารณภัย
3. ระบุการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และการตัดสินทางคลินิกในการดูแลผู้ประสบภัย
4. ประเมิน วินิจฉัยและให้การพยาบาลผู้ประสบภัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณทั้งในและนอกสถานพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกระยะของการเกิดสาธารณภัยได้
5. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีในการพยาบาลผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. ตัดสินใจจัดการ สื่อสาร และประสานข้อมูลกับทีมสหวิชาชีพในการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
7. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ประสบภัย ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ประสบภัยหรือจัดการด้านสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสม
8. มีเจตคติที่ดีต่อการให้การพยาบาลผู้ประสบภัย