2

การบรรยาย หัวข้อ สง่าสมวัยหัวใจนอกกรอบ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการการพยาบาล ร่วมกับ ชมรมสูงวัยเอสติน จัดการบรรยาย เรื่อง สง่าสมวัยหัวใจนอกกรอบ โดย Coach วีณา ทองแถม ณ อยุธยา 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *