31-4ก_0.ย.2

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World

      คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World” ในวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  

        โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล หน่วยงานและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *