ประชุม_๒๐๐๘๑๙_14

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

       คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  

        โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล หน่วยงานและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *