31863_๒๐๐๙๐๑

การจัดการอบรม เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ”

      วันที่ 28  สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ” ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ซึ่งภายในงาน มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชัน  Tele-nursing.  โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) SCG และคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายระบบพยาบาลทางไกลฯ  มาช่วยให้คำแนะนำ สอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผู้สูงวัยสามารถนำไปใช้ได้จริง

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *