211790

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ  ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  ณ ห้องศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง ประเมินความเครียด ความจำ ออกกำลังกาย 9 ช่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทาง Stroke ปี 2564 และ คณะกรรมการชมรมสูงวัย เอสทิน

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *