118340952_2003223763142162_7347044682339713069_n

กิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด

       ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และประเมินความเครียด จัดขึ้นที่บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2563

      มีการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง การคัดกรองความเครียด และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง บริการด้านการให้คำปรึกษา ประเมินการจัดการความเครียด บริการวัดมวลกระดูก การประเมินการพลัดตกหกล้ม 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *