211165

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 124 คน 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *