28564_๒๑๐๕๒๘_0

อบรม การเตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19)

             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดอบรมการตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid – 19) เรื่อง ข้อมูลที่ทันสมัย : การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid – 19) และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid – 19) ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *