131490543_2578359365790517_4962822040015475387_n

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง “การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน” ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมณฑารพ  กมลาสน์ อาคารเฉ ...

31-4ก_0.ย.2

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World

      คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World" ในวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ ...

ประชุม_๒๐๐๘๑๙_14

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

       คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุ ...

11863 _1_๒๐๐๘๑๓_14

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด 19

    วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 " ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ค ...

117392855_597765347600745_4771872783264563084_n

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือนวัตกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือ ...

การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุยุคโควิด-19 2

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด -19โดยวิทยากร คุณกัญญมาศ ชื่นอารมณ์  จัดที่ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตรวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 256 เวลา 9.00 - 11.00 น. (จำกัดจำนวน 100 ที่นั่ง เท่านั้น!!)ผู้สนใจสามารถลงชื่อสม ...

ประชุม-intermedia-2048x614

รับสมัครประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ intermediate care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญประชุม