28564_๒๑๐๕๒๘_0

อบรม การเตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19)

             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดอบรมการตรียมพร้อมการเป็นอาสาสมัครในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid - 19) เรื่อง ข้อมูลที่ทันสมัย : ...

B65711E7-272D-45A4-9076-0C8ADA362A96-L0-001

การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era วันที่ 17-22พ.ค. 2564

         วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม  2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย โดย ศูนย์บริการการพยาบาล ได้จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง Update Competency of thai Nurse Practitioner in COVID - 19 Of New Normal Era ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ...

211165

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนว ...

211106

กิจกรรม ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

บรรยายโดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00 - 15.00 น. Online ผ่าน Zoom. มีผู้ชมทาง Online. 50 คน และ On site 15 คน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; ...

131490543_2578359365790517_4962822040015475387_n

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง “การป้องกันและรักษาข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน” ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมณฑารพ  กมลาสน์ อาคารเฉ ...

31-4ก_0.ย.2

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World

      คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World" ในวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ ...

ประชุม_๒๐๐๘๑๙_14

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

       คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุ ...